Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1.1
Onder “Escape-Boxes ” wordt verstaan de onderneming Escape-Boxes, Jonas Douchy, Zwartzustervest 39, 2800 Mechelen, Ondernemingsnummer 0727.970.053
1.2
Onder “Klant” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Escape-Boxes een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Escape-Boxes.
1.3
Onder “Faciliteiten” worden verstaan: alle diensten en producten die Escape-Boxes aanbiedt zoals, maar niet uitsluitend; Escape-Boxes zowel verhuur als verkoop, teambuildingactiviteiten en maatwerk projecten.
1.4
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Escape-Boxes en de Klant met betrekking tot levering van de Faciliteiten.
1.5
Startdatum Overeenkomst: De datum waarop de overeenkomst begint te lopen.

Artikel 2 - Algemeen

2.1
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Escape-Boxes en de Klant waarop Escape-Boxes deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2
Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door Escape-Boxes te leveren specifieke producten en/of diensten. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. In geval van afwijking en/of tegenstrijdigheid tussen de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

3.1
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden alle aanbiedingen en informaties van Escape-Boxes vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elk verstrekt order bindt Escape-Boxes slechts na ontvangst van de originele ondertekende Overeenkomst of equivalent per e-mail.
3.2
Escape-Boxes behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te weigeren, te schorsen of te beëindigen.
3.3
Indien de kosten van de producten en/of diensten die onder de Overeenkomst vallen, worden verhoogd als gevolg van maatregelen door de overheid, of om welke andere reden ook, dan mag Escape-Boxes het prijsverschil doorrekenen mits voorafgaandelijke kennisgeving hiervan aan de Klant.
3.4
Alle tarieven van deze Overeenkomst zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Escape-Boxes behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen van de diverse producten en/of diensten te verhogen, rekening houdend met het indexcijfer der consumptieprijzen.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

4.1
Escape-Boxes zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende persoon kunnen worden gesteld uitvoeren. Voorts zal Escape-Boxes met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst in alle opzichten de grootst mogelijke discretie betrachten.
4.2
Escape-Boxes is niet aansprakelijk voor de schade die de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks zou lijden wegens gebruik van de Faciliteiten tenzij deze uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn.
4.3
De Faciliteiten worden steeds geleverd in zoverre de wettelijke bepalingen het toelaten. Escape-Boxes behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen geen Faciliteiten meer te verlenen (bv. Na meermaals oneigenlijk gebruik door de Klant,…)

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

5.1
Escape-Boxes is gerechtigd om van tijd tot tijd de manier waarop zij de Faciliteiten levert (en Klant de producten en/of diensten kan ontvangen of benaderen) te veranderen en/of functionaliteiten of onderdelen van producten en/of diensten op te schorten, te wijzigen of te beëindigen. Alleen in het geval een dergelijke verandering een direct substantieel en negatief effect heeft op de beleving van Klant, uitsluitend ter beoordeling van Escape-Boxes, zal Escape-Boxes zal de Klant 3 maanden voordat een dergelijke substantiële verandering wordt geïmplementeerd, per aangetekend schrijven schriftelijk informeren. Als Klant niet instemt met de aangekondigde verandering is ieder van Partijen gerechtigd om, binnen een termijn van 30 dagen nadat Escape-Boxes de Klant op voornoemde wijze heeft geïnformeerd, de Overeenkomst voor dit betreffende gedeelte schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de verandering wordt geïmplementeerd. Het blijven gebruiken van de Faciliteiten zal gelden als instemming van de Klant met de verandering.

Artikel 6 - Duur van de overeenkomst

6.1
De duur van de Overeenkomst staat vermeld op de Overeenkomst, ingaand op “Startdatum Overeenkomst”, tenzij schriftelijk anders vermeld. Er is gelet op het karakter van de Faciliteiten geleverd door Escape-Boxes geen stilzwijgende verlenging mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 7 - Betaling en contractuele rente

7.1
Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen. Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een wettelijke interest van 12% per jaar en een schadevergoeding van 15% met een minimum van 62 EUR.
7.2
Het gebruik van de diensten van Escape-Boxes impliceert de onmiddellijke aanvaarding van de facturen. De Klant moet alle facturen binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst betwisten.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom - Vertrouwelijkheid - Geheimhouding

8.1
Op alle producten en/of diensten (inclusief maatwerk projecten) behoudt Escape-Boxes zich de rechten en bevoegdheden op grond van intellectuele eigendomsrechten voor, evenals het auteursrecht, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke Informatie die zij, in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
8.3
Indien Escape-Boxes op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke Informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken, is Escape-Boxes jegens de Klant niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
8.4
Alle Informatie, via welk communicatiemiddel ook door Escape-Boxes en de met haar geassocieerde en samenwerkende ondernemingen vrijwillig of op aanvraag verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik van de Klant.
8.5
Noch de bij Escape-Boxes aangekochte producten en/of diensten noch een deel of het geheel van de gesloten Overeenkomst mogen doorverkocht of doorgegeven worden behoudens uitdrukkelijke toestemming van Escape-Boxes. Bij afwijking hiervan behoudt Escape-Boxes zich het recht alle goederen direct op te halen en de overeenkomst te ontbinden met een schadevergoeding tot gevolg. De Klant kan in geen geval aanspraak maken op een gedeeltelijke of de gehele uitvoering van de overeenkomst, noch op een (schade)bedrag.
8.6
De geleende of verhuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Escape-Boxes. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of rechten daarop willen uitoefenen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Escape-Boxes daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 9 - Klachten

9.1
Escape-Boxes waarborgt de goede werking van de Faciliteiten. Ingeval er zich problemen voordoen, zal de Klant uiterlijk binnen de 8 werkdagen Escape-Boxes op de hoogte brengen. Escape-Boxes zal alles in het werk stellen om deze problemen te verhelpen – zo op ondubbelzinnige wijze vaststaat dat deze voortvloeien uit het handelen van Escape-Boxes . De Klant ziet uitdrukkelijk af van het doorberekenen aan Escape-Boxes van kosten indien deze kosten veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik, een nalatigheid, het niet-eerbiedigen van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, schade veroorzaakt door derden of zo ze niet het gevolg zijn van handelen van Escape-Boxes.
9.2
Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan Escape-Boxes binnen de 8 dagen na ingebruikname van de Faciliteiten. Het overmaken van een klacht ontheft de Klant geenszins van zijn betalingsverplichting.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1
Escape-Boxes levert een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10.2
De Klant vrijwaart Escape-Boxes voor gelijk welke aanspraken, schadevergoeding e.d. van derden en dit m.b.t het gebruik van de Faciliteiten.
10.3
De materialen gebruikt bij de Faciliteiten worden steeds geacht in goede staat de terreinen van Escape-Boxes te verlaten en dienen in dezelfde, perfect mechanische en propere staat, te worden teruggebracht. De Klant is wanneer de Overeenkomst het vereist de materialen gebruikt bij de Faciliteiten verplicht tot teruggave in dezelfde staat als bij ontvangst, d.w.z. goed onderhouden, bij gebreke waaraan de huurder zal instaan voor elke schade of onderhoudsbeurt. Tarieven zijn opgenomen in deel 3 van deze voorwaarden die van toepassing zijn bij verhuur.

Artikel 11 - Overmacht

11.1
Indien de (tijdige) levering van de Faciliteiten door overmacht (zoals staking, brand, …) wordt verhinderd, dan heeft Escape-Boxes het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
11.2
Indien de levering van de Faciliteiten door overmacht of door onvoorziene omstandigheden conform de toepassing van de imprevisieleer wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Escape-Boxes het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te verbreken. De Klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding ten behoeve van zichzelf.

Artikel 12 - Nietigheid

13.1
De nietigheid van één of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de Overeenkomst.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1
Alle geschillen aangaande de gesloten Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis ervan te nemen.

Artikel 14 - Wijzigingen voorwaarden

14.1
Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Klant bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Klant, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Artikel 15 - Waarborg

15.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Klant per gehuurde escape box een waarborg van 40 euro verschuldigd zijn. Indien de Klant een waarborg niet tijdig voldoet, kan Escape-Boxes de overeenkomst eenzijdig beëindigen onverminderd het recht van Escape-Boxes op schadevergoeding. De waarborg moet uiterlijk op de dag voor het ophalen van de Escape-Boxes op de rekening van Escape-Boxes zijn overgeschreven.
15.2
De waarborg mag door de Klant niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging. Bij het einde van de overeenkomst heeft Escape-Boxes echter het recht om door de Klant onder enige overeenkomst met Escape-Boxes, verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborg. De waarborg wordt teruggegeven indien vaststaat dat de Klant aan al haar verplichtingen onder al haar overeenkomsten met Escape-Boxes heeft voldaan en nadat de gehuurde Escape-Boxes zonder schade werden ingeleverd.

Artikel 16 - Duur van de huur en annulering

16.1
De minimum huurperiode is vastgesteld op één dag, dit van ‘s morgens tot en met ‘s avonds. De in huur genomen goederen dienen te worden teruggebracht binnen de afgesproken termijn, eventueel laattijdig retourneren zal lijden tot een prijsverhogen 40 euro per escape box onverminderd eventuele andere schade. Indien het retourneren door de klant wordt vergeten zal een extra huurperiode in rekening worden gebracht met een overeenkomstige kostprijs van 80 euro ( btw incl.) per escape box. Indien Escape-Boxes de gehuurde goederen zelf dient op te halen op locatie door tekortkomingen van de klant zal bovenop de vermelde meerkosten een verplaatsingkost worden aangerekend van 45 euro ( btw incl) + 0,45 euro/km.
16.2
Escape-Boxes behoudt zich het recht voor om kosten aan te rekenen bij laattijdige annulering van de reservatie door de Klant, zelfs wanneer de huurkostprijs cash zou betaald worden bij ophalen. Volgende tarieven worden daarbij gehanteerd:
– Annulatie <31 dagen voor de dag van de reservatie, zal aangerekend worden aan 50% van het bedrag (btw excl). Ook van toepassing voor gedeeltelijke annulering (dwz wanneer er minder Escape-Boxes gehuurd worden dan initieel gereserveerd).
– Annulatie <7 dagen voor de dag van de reservatie, zal aangerekend worden aan 100% van het bedrag (btw excl.). Ook van toepassing voor gedeeltelijke annulering (dwz wanneer er minder Escape-Boxes gehuurd worden dan initieel gereserveerd).

Artikel 17 - Schade en aansprakelijkheid

17.1
De Klant draagt voor het materiaal zorg als een goede huisvader. Hij is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gehuurd materiaal waar het zich ook bevindt. De Klant verklaart de goederen en hun toebehoren te kennen en goed te keuren in de staat waarin ze zich bevinden. De Klant verklaart steeds op eigen risico te huren en de huur zal nooit aanleiding geven tot enige vrijwaring vanwege Escape-Boxes. De Klant verbindt zich ertoe kennis te nemen van de veiligheidsvoorschriften betreffende het gehuurde materiaal. Hij verklaart bekwaam te zijn om met het gehuurde materiaal te werken dan wel dit enkel door bekwame aangestelden te laten gebruiken.
17.2
Als bij de inlevering door de Klant binnen de 5 werkdagen blijkt dat de Escape-Boxes schade hebben opgelopen door abnormaal of oneigenlijk gebruik zal deze schade aangerekend worden volgens onderstaande tarieven:
a) Werkuren: 60 euro/uur exclusief BTW
b) Materiaalkosten:
– Klein materiaal (niet ge-3D-print): 5 euro per stuk (btw excl.)
– Medium materiaal (niet ge-3D-print): 15 euro per stuk (btw excl.)
– 3D geprinte onderdelen klein: 10 euro per stuk (btw excl.)
– 3D geprinte onderdelen: 25 euro per stuk (btw excl.)
– Hangsloten: 7,5 euro per stuk (btw excl.)
– Elektronische componenten: 25 euro (btw excl.)
17.3
Voor beschadigingen aan het basismateriaal waardoor de gehele escape box buiten gebruik dient worden gesteld of onbruikbaar geworden is voor verhuur, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 4000 euro ( btw excl) verschuldigd aan Escape-Boxes.
17.4
Bij het verlies of onopzettelijk te laat inleveren van attributen is de Klant verplicht de attributen alsnog terug te zenden op eigen kosten met daarbij een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 100 euro (btw excl.)om de door Escape-Boxes geleden schade te vergoeden binnen de twee weken na inlevering van de escape box.
17.5
Bij definitief verlies van attributen en/of gehele Escape-Boxes worden de tarieven in artikels 17.2 en 17.3 gehanteerd.

Artikel 18 - Terugname van de gehuurde goederen

18.1
Terugname door Escape-Boxes betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Escape-Boxes beschikt over een termijn van 5 werkdagen, na terugname, zater-, zon-, en feestdagen niet inbegrepen om aan de Klant zijn bevindingen inzake schade bekend te maken. Escape-Boxes doet dit per fax of email met ontvangstbevestiging, waarin de Klant uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (5 werkdagen) de schade in het magazijn van Escape-Boxes te komen vaststellen. Indien de Klant hierop, na verloop van deze termijn, niet reageert, wordt dit als aanvaarding beschouwd. Escape-Boxes is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de Klant aan te rekenen conform artikel 17.